transport-icon

bouw

techniek-icon


Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Algemeen

Verzekeringen

Algemene aansprakelijkheid

Verzekerd bedrag

€ 2.500.000,00 per aanspraak

€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Eigen risico

€ 100,00 per aanspraak zaakschade

Bestuurders aansprakelijkheid

Verzekerd bedrag

€ 250.000,00 per aanspraak

€ 2.500.000,00 per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen

Eigen risico

€ 0,00

Muziekinstrumenten

Eigen risico € 100,00 per aanspraak zaakschade

Maximum file size: 5MB

Inventaris

Verzekerd bedrag

€ 50.000,00

Eigen risico

€ 225,00 per gebeurtenis

 

Aanhangers

Eigen risico

€ 100,00 per gebeurtenis

Collectieve ongevallen

Verzekerd bedrag

€ 10.000,00 bij overlijden

€ 20.000,00 bij blijvende invaliditeit

Eigen risico

Geen

 

Rechtsbijstand

Externe kosten ingeval een zaak behandeld wordt door een medewerker van ARAG. Maximaal € 40.000,00 binnen Nederland

Maximaal € 10.000,00 voor alle andere gevallen

Kosten indien verzekerde vrijwillig kiest voor een  advocaat terwijl dit volgens de wet- en regelgeving niet noodzakelijk is. Maximaal € 6.000,00 met een eigen bijdrage van euro 500,00
Wachttijd 3 maanden voor Module Verenigingactiviteiten
Belang > € 400,00

 

Had de vereniging de afgelopen 3 jaar een arbeids-, huur- of ander geschil of verwacht de vereniging een geschil?
Verwacht u binnen afzienbare tijd wijzigingen ten aanzien van de organisatie van de vereniging of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen in de verenigingen gaan plaatsvinden?
Heeft u vaste contacten met een advocaat?

Even-op-reis-verzekering

Op aanvraag

Gegevens bestuursleden

Slotvragen

Is de vereniging of één van haar bestuurders in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met

• Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe?
• Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe?
• Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?
Heeft de vereniging in de laatste vijf jaar één of meerdere schades geleden verband houdende met de aangevraagde verzekeringen?
Is de vereniging in de laatste vijf jaar betrokken geweest bij een faillissement?
Is de vereniging de laatste vijf jaar een aangevraagde verzekering geweigerd, opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden gesteld?
Indien u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvraagt:
Is er sprake van omzet uit de navolgende activiteiten:
– financiële dienstverlening of instellingen zoals banken en verzekeraars, (beleggings)fondsen en vermogensbeheerders;
– beheer en/of bemiddeling in vastgoed;
– luchtvaart;
– exploitatie van mijnen of in de petrochemie;
– farmacie, biotechnologie;
– tabaksverwerking;
– aanbieden van internettoegang (ISP);
– beroepsmatige sportbeoefening;
– productie van halfgeleiders;
– kansspelexploitatie, renbaanexploitatie of de seksbranche;
– er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada;
– er geen dochterondernemingen of deelnemingen zijn buiten de Europese Economische Ruimte;
– de verzekeringnemer geen beursnotering heeft;
– de verzekeringnemer langer dan 12 maanden geleden is opgericht en haar activiteiten uitoefent;
– de verzekeringnemer geen negatief eigen vermogen heeft op het moment van aangaan van de verzekering;
– en het eventuele nettoverlies in de afgelopen 2 jaar niet groter is geweest dan het eigen vermogen op het moment van aangaan van de verzekering;

Verzekeringnemer verklaart tevens (na gedegen onderzoek; navraag bij bestuurders/commissarissen/

toezichthouders/medebeleidsbepalers):

–    dat er geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is opgezegd of geweigerd in de afgelopen 5 jaar;

–    niet aansprakelijk gesteld te zijn in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, toezichthouder of (mede)beleidsbepaler in de afgelopen 5 jaar;

–    niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak, omstandigheid of feiten die leiden of kan (kunnen) leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade;

–           dat er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer/verzekerden, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn.

Uiteindelijke Belanghebbende verklaring

Bedrijfsgegevens

Verklaring

Belanghebbenden

Uiteindelijke Belanghebbende

Informatie

Wij laten het Berkelstaete Assuradeuren zo spoedig mogelijk weten indien:

‒ het aantal Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert;

‒ gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer;

‒ we nieuwe aandelen uitgeven.

 

Betekenis

In deze verklaring wordt onder belang verstaan:

‒ kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;

‒ stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;

‒ feitelijke zeggenschap;

‒ als wij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van ons vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die – direct of indirect – een belang heeft in onze organisatie of het vermogen van onze organisatie.

 

Ondertekening

De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en bevoegd tegenover Berkelstaete Assuradeuren te handelen.